માનવંતા ગ્રાહકોને અગત્યની સૂચના

POSITIVE PAY SYSTEM 01-01-2021

Form is mandetory for issue the cheque of 5,00,000 and above for CTS clearing.

આથી સર્વે માનવંતા ગ્રાહક મિત્રોને જાણ કરવાની કે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ (શુક્રવાર)થી આરબીઆઈના સરકયુલર પ્રમાણે POSITIVE PAY SYSTEM લાગુ કરવામાં આવેલ છે. તેથી તે મુજબ રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુના કલીયરીંગના ચેકો લખનાર ખાતેદારે ધી આણંદ મર્કન્ટાઇલ કો- એાપ.બેન્ક લિ.ને અગાઉથી નીચે મુજબની વિગતો જણાવવાની રહેશે.

Payee Name, Cheque Amount, Cheque Date,

Cheque No. , A/c Type અને A/c No. (15 Digit)

ઉપરોકત વિગતો બેન્કને જણાવવા માટે નીચેમાંથી કોઇપણ એક વિકલ્પ પસંદ કરી શકાશે

 • 1. www.amcblanand.com પર આપ register કરીને
 • 2. clearing@amcblanand.com પર ઈમેલ કરીને અથવા તો
 • 3. રૂબરૂમાં બેન્કમાં ચેકની વિગતો આપવાની રહેશે. - Download Form
 • વઘુમાં જણાવવાનું કે આપના ખાતામાં બેલેન્સ હોય તેવા સંજોગોમાં પણ અગાઉથી કન્ફર્મેશન બેન્કને નહીં કરેલ હોય તો કલીયરીંગમાં આવેલ ચેક પાસ કરવા કે ન કરવા તે બેન્કના હકકને આધીન રહેશે.

  Online Form Submit-> Click here

  Offline Form Download-> Download

  © Copyright The Anand Mercantile Co-Operative Bank Ltd., All Rights Reserved

  Design By - SWS | New